menu
strona główna
poczta przez www
 
stowarzyszenie
statut
zarząd
działania
konto
 
sieć osiedlowa
ogłoszenia TECH
o sieci
regulamin
pomoc techniczna
statystyki
użytkownicy
KATALOG WWW
FORUM
   
szybki kontakt
administrator
stowarzyszenie
webmaster
   

 

 

 

 

Spis / Pliki

       Rozdział I
      
 Postanowienia ogólne

       Rozdział II
       Cele i sposoby działania

       Rozdział III
       Członkowie, ich prawa i obowiązki

      Rozdział IV
       Organy Stowarzyszenia
              Walne Zebranie Członków
              
Zarząd
              Komisja Rewizyjna

      Rozdział V
      Majątek i fundusze

      Rozdział VI
      Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

      Przypisy

Statut do pobrania
dokument word (87kb)

 

Statut Stowarzyszenia Wspierania Internetu "marymont.pl"
tekst jednolity z dnia 28.12.2002r.
       Rozdział I
      
 Postanowienia ogólne
§ 1. Stowarzyszenie Wspierania Internetu zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.
§ 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
§ 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, zaś siedziba władz naczelnych mieści się w Warszawie.
§ 4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
§ 5. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

do góry
 
       Rozdział II
       Cele i sposoby działania
§ 6. Celem Stowarzyszenia jest:
1) Edukacja informatyczna,
2) Działanie na rzecz rozwoju Internetu w Polsce,
3) Ostrzeganie i zabezpieczanie przed zagrożeniami związanymi z użytkowaniem sieci,
4) Wzbogacanie zasobów sieci Internet.
§ 7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) Organizowanie festynów i pokazów publicznych,
2) Prowadzenie szkoleń i prezentacji,
3) Prowadzenie kampanii reklamowych i informacyjnych,
4) Udzielanie pomocy członkom stowarzyszenia w podłączeniu do sieci Internet.
§ 8. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

do góry
 
       Rozdział III
       Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 9.
 1. Członkiem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.
 2. Członków przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej deklaracji.
§ 10.
 1. Członek ma prawo do:
  1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
  2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
  3) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu
      Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków,
  4) korzystania ze sprzętu i pomieszczeń Stowarzyszenia na zasadach
      określonych Regulaminem.
 2. Członek obowiązany jest do:
  1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  2) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz
      Stowarzyszenia.
§ 11.
 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia,
       zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich
       zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
  2) śmierci członka,
  3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania
       z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres
       przekraczający 2 miesiące,
  4) poważnego naruszenia regulaminu lub statutu Stowarzyszenia,
  5) działania na szkodę Stowarzyszenia i wbrew jego statutowi,
  6) działania na szkodę innych członków Stowarzyszenia.
 2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt od 1 do 6 orzeka Zarząd Stowarzyszenia podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
 3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
 4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.

do góry

 

       Rozdział IV
       Organy Stowarzyszenia

§ 12. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
     1) Walne Zebranie Członków,
     2) Zarząd,
     3) Komisja Rewizyjna.
§ 13.
 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków. W tym samym trybie odbywa się odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
§ 14.
 1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.
 2. Uzupełnienie składu osobowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej następuje w drodze wyboru przez Walne Zebranie Członków w trybie określonym w §13 ust. 1.

do góry

 

Walne Zebranie Członków

§ 15.
 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W  Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie Stowarzyszenie.
§ 16.
 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 31 października.
 3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania.
 5. Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych na Zebraniu członków.
 6. Członek ustępujących władz nie może przewodniczyć Walnemu Zebrania Członków.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
  1) Zarząd,
  2) Komisja Rewizyjna,
  3) 10 członków Stowarzyszenia.
 8. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 9. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
 10. Jeżeli w Walnym Zebraniu Członków uczestniczy mniej, niż połowa ogólnej liczby członków, Przewodniczący Walnego Zebrania rozwiązuje Zebranie i wyznacza drugi termin Zebrania Członków, nie wcześniej niż po czternastu dniach od daty pierwszego terminu.
 11. Uchwały Walnego Zebrania Członków w drugim terminie zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 12. skreślony.
 13. O formie Walnego Zebrania Członków decyduje organ zwołujący. Forma może być także zastrzeżona we wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków złożonym do Zarządu przez uprawnione osoby.
§ 17. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
     1) uchwalenie statutu i jego zmian,
     2) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
     3) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
     4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
     5) ustalanie wysokości składek członkowskich,
     6) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu
         jego majątku.
§ 18.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  1) z własnej inicjatywy,
  2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3) na pisemny wniosek, co najmniej 10 członków.
 2. Organ lub osoby wnioskujące o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków określają we wniosku sprawy, którymi ma się zajmować Walne Zebranie.
 3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt 2 i 3.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

do góry

 

Zarząd

§ 19.
 1. Zarząd jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z 2 członków.
 3. Wszyscy członkowie Zarządu są uprawnieni do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych.
 4. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 1 raz w roku.
§ 20. Do zakresu działania Zarządu należy:
 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 4. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 5. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych,
 6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 7. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
 8. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 9. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.

do góry

 
Komisja Rewizyjna
§ 21.
 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 członków.
§ 22.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 4. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
§ 23.
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
§ 24. W przypadkach określonych w § 22 pkt 3. posiedzenie Zarządu winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

do góry
 
       Rozdział V
       
Majątek i fundusze
§ 25. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości i fundusze.
§ 26.
 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
      1) składki członkowskie,
      2) darowizny, zapisy i spadki,
      3) dotacje.
 2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca 2 dnia każdego miesiąca. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Zarząd w uchwalonym przez siebie regulaminie.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 27.
 1. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia nieprzekraczających kwoty 500 zł wymagany jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.

do góry

 
       Rozdział VI
       Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 28.
 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Ustalenia § 16 pkt 10 stosują się odpowiednio.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

do góry

 
       Przypisy:
Treść statutu reguluje art. 10 [patrz też: art. 17 ust. 1 a i art. 42 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy] ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

              do góry